لزوم تغییر در مدل‌های کسب‌و‌کار بانکداری سرمایه‌گذاری
لزوم تغییر در مدل‌های کسب‌و‌کار بانکداری سرمایه‌گذاری
تحقیقات انجام شده موید آن است که اکنون زمانی است که بانک‌ها می‌بایست روش‌های خود را تغییر دهند.آنها به یک محیط محدود و با رقابت شدید وارد شده و در نتیجه نمی‌توانند همه چیز را به همه‌کس ارائه دهند. در عوض آن‌ها باید یک روش متمرکز تر را برای ایجاد مزیت رقابتی در بازارهایی که در آن‌ها توان رقابت دارند، ایجاد نمایند.
نظام مالی زیر سیستم اصلی محیط کلان اقتصادی و بستر کلیدی انتقال منابع مازاد وجوه به بخش واقعی اقتصاد به عنوان بستر رشد اقتصادی هر کشور است. کارایی هر سیستم مالی در گروی ایفای درست کارکردهای آن شامل جذب و تجهیز پساندازها، واسطه‌گری مالی، قیمت‌گذاری دقیق، تسهیل دادوستدها و مدیریت ریسک است. در این سیستم، نهادهای مالی در کنار بازارها و ابزارهای مالی یکی از اجزای اصلی هر نظام مالی محسوب می‌شوند که در قالب مدل‌های کسب‌و‌کار مشخص نقشی کلیدی در ایفای کارکردهای هر سیستم مالی ایفا می‌کنند. در حقیقت مدل کسب‌و‌کار نهادهای مالی از یک طرف بستر ایفای مسئولیت اجتماعی آن‌ها و از سوی دیگر بستر کسب درآمد، سود، جریانات نقدی آزاد و به لحاظ مالی ضامن بقای آن‌هاست. مدل کسب‌و‌کار نهاد‌های مالی از جمله بانک‌ها و بانکداران سرمایه‌گذاری تابع پویایی‌های محیط‌های کسب‌و‌کار و نوآوری‌های مالی است. در نتیجه مدل کسب‌و‌کار مناسب مدلی است پویا و منعطف که با در نظر داشت شایستگی‌های کلیدی شرکت، قابلیت تطبیق با شرایط روز محیط کسب‌و‌کار را داشته و ضمن تحقق عملکرد بالا ایجاد مزیت رقابتی نماید.
مدیریت بانکداری سرمایه‌گذاری در عصر حاضر کار ساده‌ای نبوده و این دیدگاه که بانکداری سرمایه‌گذاری می‌تواند مانند گذشته با عملکرد بالا به فعالیت خود ادامه دهد در صورت عدم تدارک شرایط لازم غیر واقعی به نظر می‌رسد. صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری قبل از بحران مالی سال 2008 با چالش‌های عمده‌ای مواجه بوده ولی با وقوع بحران بدهی‌های کشور‌های اروپایی چالش‌ها و نرخ تغییرات به نظر شتاب بیشتری گرفته است. این بحران‌ها دوره‌ای از تحولات را در صنعت رقم زده است که در آن نهادهای مالی پیشرو را با فشارهای عمده‌ای در ارائه خدمات به مشتریان خود به شکل سودآور و پایدار مواجه نموده است.
با در نظر‌داشت این محیط چالشی و نا‌آرام، شناسایی پیش نیازهای دستیابی به عملکرد بالا برای کمک به بانک‌ها در فهم اینکه در عصر حاضر و آینده برای موفقیت باید چه اقدام یا اقداماتی را انجام دهند بسیار حیاتی است. در این راستا، تحقیقات مالی دقیقی روی عملکرد بالا از طریق بررسی عملکرد فعلی، اصلاحات پیش روی صنعت و الزامات آتی بانک‌ها برای دستیابی به موفقیت انجام شده است.بر اساس این تحقیقات، دو طبقه عمده از شرکت‌ها شامل scale winner ها و focused winner ها شناسایی شده‌اند. این طبقات نشان می‌دهند که راه‌های متعددی برای دستیابی به عملکرد بالا و موفقیت وجود دارند و موفقیت لزوما وابسته به مقیاس نیست.علاوه بر این تحقیقات اهمیت ثبات هم در فرهنگ و هم در تمرکز استراتژیک در دستیابی به عملکرد پایدار را نشان می‌دهد.اگر چه یافته‌های حاصل از این تحقیقات حاوی درس‌های بسیار مهمی است، اما آنچه واضح و مبرهن است این است که کماکان دنیای بانکداری سرمایه‌گذاری اساسا دنیای متغیر و متلاطم است. بانک‌ها به طیفی وسیع از فشارها که منجر به کاهش در سود‌آوری و یک محیط پیچیده با رقابت بالا می‌شود مواجه هستند. بنابراین بطور واضح ساختار‌دهی مجدد استراتژی‌های بلند مدت در طول دوره تغییر و عدم اطمینان چالشی غیر‌قابل انکار است. برای مواجهه با این چالش‌ها پنج نوع مدل کسب‌و‌کار برای آینده کسب‌و‌کار بانکداری سرمایه‌گذاری معرفی شده است که اولا به برنامه‌ریزی استراتژیک و ثانیا به تصمیم‌گیری و بررسی تبعات آنها کمک می‌کند. علاوه بر این، مدل‌ها شایستگی یا توانایی‌های کلیدی مورد نیاز جهت دستیابی به عملکرد بالا، مزیت رقابتی و نهایتا موفقیت را مشخص می‌کنند.
تحقیقات انجام شده موید آنست که اکنون زمان آنست که بانک‌ها روش‌های خود را تغییر دهند. آن‌ها وارد یک محیط محدود و با رقابت شدید وارد شده و در نتیجه نمی‌توانند همه چیز را به همه‌کس ارائه دهند. در عوض آنها باید یک روش متمرکز‌تر را برای ایجاد مزیت رقابتی در بازارهایی که در آن‌ها توان رقابت دارند ایجاد نمایند.