بازده 40 درصدی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در اردیبهشت‌ماه
تاريخ: 1399/03/07
بازده 40 درصدی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در اردیبهشت‌ماه
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت، قابل معامله در بورس، در یک‌ماهه منتهی به 1399/02/31 بازدهی 40 درصدی را ثبت نمود.
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت، قابل معامله در بورس، فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نمود و طی این مدت بازدهی 850 درصدی کسب نمود. این صندوق در اردیبهشت‌ماه 1399، بازدهی معادل 40 درصد نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده و همچنین از ابتدای سال، بازدهی 92 درصد را ثبت نموده‌است.