افزایش سرعت نقدشوندگی و ساعات ثبت درخواست صدور و ابطال در صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
تاريخ: 1402/01/16

افزایش سرعت نقدشوندگی و ساعات ثبت درخواست صدور و ابطال در صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

به پاس اعتماد و همراهی سرمایه گذاران محترم، از تاریخ 1402/01/19 سرعت نقدشوندگی و ساعات ثبت درخواست صدور و ابطال در صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت افزایش می‌یابد.

* ساعات ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در روزهای کاری صندوق از ساعت 6:00 صبح الی 23:59 ؛
* پرداخت وجوه حاصل از ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق اوج ملت در سه نوبت در روز کاری ثبت درخواست ابطال، به شرح زیر:


صدور و ابطال

 

نکات مهم:
• مواعد پرداخت ذکرشده برای حساب‌های بانک ملت صدق می‌کند و در صورتی که سرمایه‌گذاران محترم حساب خود را در سایر بانک‌ها درنظر گرفته‌ باشند، پرداخت مشمول چرخه پرداخت بین بانکی است و زمان آن می‌تواند متفاوت از مواعد ذکر شده باشد. 
• پرداختی در روز ثبت درخواست ابطال شامل مبلغ اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری (هرواحد یک میلیون ریال) می باشد و مابه‌التفاوت مبلغ اسمی و مبلغ ابطال، در روز کاری بعد پرداخت خواهد‌ شد.
• در مواردی که درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار بیش‌از 2 دهم درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری شده در صندوق باشد، وجوه حاصل از ابطال مطابق مفاد تبصره 4 ماده 19 اساسنامه صندوق پرداخت خواهد شد.
• روزکاری صندوق: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد به استثنای روزهای پنج‌‌شنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیلی تعطیل است.