تامین مالی موفق "آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار"
تاريخ: 1401/12/24

تامین مالی موفق "آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار"

انتشار 10,000 میلیارد ریال اوراق مرابحه برای تامین مالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار امروز چهارشنبه 24 اسفندماه با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفت و با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار در حالی از بستر بازار سرمایه و با انتشار اوراق مرابحه انجام شد که تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. اوراق مزبور با نام و از عمر 4 سال برخوردار است و به منظور تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت منتشر شد. همچنین نرخ اوراق 18 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 3ماه یکبار خواهد بود.
ضامن این اوراق، بانک ملت است. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.