تامین مالی موفق "طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران"
تاريخ: 1401/12/22
تامین مالی موفق "شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران"
انتشار 1,800 میلیارد ریال اوراق مرابحه برای تامین مالی شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران امروز دوشنبه 22 اسفندماه با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفت و با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران در حالی از بستر بازار سرمایه و با انتشار اوراق مرابحه انجام شد که تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. اوراق مزبور با نام و از عمر 4 سال برخوردار است و به منظور تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه منتشر شد. همچنین نرخ اوراق 18 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 3ماه یکبار خواهد بود.
ضامن این اوراق، بانک ملت است. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.