صدور موافقت اصولی برای انتشار اوراق "سولیکو کاله" و "طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران"
تاريخ: 1401/07/12
صدور موافقت اصولی برای انتشار اوراق "سولیکو کاله" و "طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران"
سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سولیکو کاله و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران را صادر کرد که تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان در انتشار این اوراق فعالیت دارد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سولیکو کاله را به ارزش 25 هزار میلیارد ریال صادر نمود که این اوراق به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی خواهد بود. این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت هر 3 ماه یک‌بار در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.
همچنین سازمان بورس موافقت اصولی انتشار 1,800 میلیارد ریال اوراق مرابحه در خصوص تامین مالی شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران را نیز صادر کرد؛ اوراق مزبور به منظور تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه خواهد بود. اوراق با نام و 4 ساله، با نرخ 18 درصد بوده که مقاطع پرداخت آن هر 3 ماه یکبار می‌باشد.
خاطرنشان می‌گردد ضمانت دو اوراق یادشده بر عهده بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را بر عهده دارد.