برند تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

شناخت برند شرکت
امروزه مفهوم برند و استفاده صحیح از این مفهوم، اهمیت بسیاری یافته‌است. برند شامل همه احساسات، ویژگی‌ها و مفاهیمی است که به یک نام گره خورده‌ است؛ برند ترکیبی از ویژگی‌های ملموس و ناملموس است که به‌وسیله نام و علامت تجاری به‌صورت سمبلیک نشان داده می‌شود. در واقع برند، تمامی آن چیزی است که به عنوان برداشت افراد از یک نام تلقی می‌شود.
شرکت تامین سرمایه بانک ملت با هدف یکپارچه‌سازی اسناد بصری، شهود فیزیکی فعالیت‌ها و با توجه به اهمیت و ضرورت یکپارچگی عناصر برند در دنیای تجارت، برخی اقلام مورد استفاده مخاطبان در خصوص هویت بصری شرکت را جهت بهره‌برداری راحت مخاطبین در دسترس قرار داده‌است.

المان نردبان

نشانه حرکت رو به بالا مسیر مستقیم برای صعود و روند اقتصادی

خدمات متعدد مجموعه

نشانه پیشرفت و مسیر مشخص برای رسیدن به هدف

المان پله

نشانه پیشرفت و مسیر مشخص برای رسیدن به هدف

المان سکه

نشانه ثروت و اندوخته و قدرت اقتصادی

عدد 5

نشانه ارتباطات، تحرک، قابلیت تغییر پذیری، آزادمنش، پنج پر ستاره

تدوین رابطه مفاهیم فوق منجر به ایجاد هویت بصری اساسی شرکت شده‌است.
همچنین آنچه می بایست در حفظ برند و یکپارچگی یک سازمان مهم تلقی گردد، همسویی دیگر زیرمجموعه‌های آن در تدوین اهداف و سوگیری‌های عملیاتی و نمود آنها در هویت بصری تک تک المان‌های مرتبط با آن سازمان است. از این روی تمامی فایل‌ها و مستندات مورد نیاز در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان بخشی از سند هویت بصری آنها، ذیل برند اصلی به مخاطبین عرضه شده‌است.