تامین مالی سرمایه ای

- خدمات افزایش سرمایه:

شرکت ها به منظور تامین منابع مورد نیاز برای طرح های توسعه ای و پاسخگویی به نیاز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می کنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکان پذیر است.

در حالت افزایش سرمایه به صورت انتشار سهام جدید، شرکت ها می توانند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی به فروش برسانند یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش (صرف) از سهامدار دریافت و عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا به صورت نقدی بین صاحبان سهام تقسیم کنند یا در ازای آن، سهام جدید به آنها تخصیص دهند.

افزایش سرمایه از محل منابع زیر امکانپذیر است:

1- آورده نقدی سهامداران شرکت

2- اندوخته ( به استثنای اندوخته قانونی) و سود تقسیم نشده سال های قبل

3- مطالبات حال شده سهامداران شرکت

4- تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت) به سهام

5- تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد ( فقط در مورد شرکت های سهامی خاص)

در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال می باشد. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از 60 روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود. وجود چنین حقی به سهامداران شرکت این امکان را می دهد که نه تنها درصد مالکیت خود را در مقایسه با وضعیت قبل از افزایش سرمایه ثابت نگه دارند بلکه خود را در مقابل کاهش بهای سهم به علت انتشار سهام جدید مصون نگاه دارند.

خدمات افزایش سرمایه - شرکت تامین سرمایه بانک ملت
 

- خدمات تعهد پذیره نویسی:

ضرورت استفاده از متعهد پذیره نویس در تاسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام در مصوبه مورخ 1388/03/25 به شرح زیر به تصویب رسیده است.

الف- در موارد تأسیس شرکت های سهامی عام که بخشی از سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی عمومی تأمین می شود، مجوز عرضة عمومی صرفاً در شرایطی صادر می شود که ناشر علاوه بر رعایت کلیة قوانین و مقررات مربوطه، شخص حقوقی معتبری (شامل شرکت های تامین سرمایه، صندوق و شرکت های سرمایه گذاری و سایر اشخص حقوقی معتبر) را به عنوان متعهد پذیره نویس معرفی کرده و این شخص حقوقی تعهد نماید که باقیمانده مبلغ را در مهلت پذیره نویسی تأمین نماید تا کل مبلغ مندرج در امیدنامه و بیانیة ثبت جهت تأسیس شرکت تأمین گردد.

ب- در مواردی که پذیره نویسی به منظور افزایش سرمایة شرکت های سهامی عام صورت گیرد صدور مجوز پذیره نویسی جهت افزایش سرمایة شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس صرفاً با معرفی شخص حقوقی معتبر(شامل شرکت های تامین سرمایه، صندوق و شرکت های سرمایه گذاری و سایر اشخص حقوقی معتبر) به عنوان متعهد پذیره نویس امکان پذیر می باشد. در مورد سایر شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان صدور مجوز پذیره نویسی برای افزایش سرمایة آن شرکت ها منوط به آن است که تکلیف حالت عدم تأمین بخشی از وجه مورد نظر جهت افزایش سرمایه در بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی مشخص شده باشد.

 

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پمپیران

شرکت پمپیران

شرکت بازرگانی توسعه آهن و فولاد میلاد

شرکت بازرگانی توسعه آهن و فولاد میلاد

داروسازی کوثر

داروسازی کوثر

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت صنایع مس شهید باهنر

شرکت صنایع مس شهید باهنر


دی ان ان