شرکت صنایع مس ایران
پروژه شرکت صنایع مس ایران -سرچشمه و سونگون

پروژه فاز دوم تغلیظ مس سر چشمه – NIC02 - (مبلغ تسهیلات- مشترک با فاز دوم سونگون- 80 میلیون یورو به بخش خرید کالای ارزی می باشد. همراه با کنترل پیشرفت پروژه فیزیکی، حدود 71 میلیون یورو هزینه کرد بررسی و راستی آزمائی گردید. پروژه در بهمن سال 1393 به مرحله راه اندازی و خوراک دهی رسیده است و وصول مطالبات در سال 1394 انجام شد. پروژه به اتمام رسیده است.)

پروژه فاز دوم تغلیظ مس سر سونگون – NIC03 - (مبلغ تسهیلات - مشترک با فاز دوم سرچشمه - 80 میلیون یورو به بخش خرید کالای ارزی می باشد. همراه با کنترل پیشرفت پروژه فیزیکی، حدود 71 میلیون یورو هزینه کرد بررسی و راستی آزمائی گردید. پروژه در بهمن سال 1393 به مرحله راه اندازی و خوراک دهی رسیده است و وصول مطالبات در سال 1394 انجام شد. پروژه به اتمام رسیده است.)

 


پروژه کارفرما تاریخ بودجه وضعیت وب سایت
پروژه  صنایع مس ایران -سرچشمه و سونگون صنایع مس ایران
1393-1394 80 میلیون یورو به اتمام رسیده www.nicico.com
شرکت صنایع مس ایران - سونگون

شرکت صنایع مس ایران - سونگون

شرکت صنایع مس ایران - سونگون

شرکت صنایع مس ایران - سونگون

شرکت صنایع مس ایران - سونگون

شرکت صنایع مس ایران - سونگون

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه

شرکت صنایع مس ایران - سرچشمه


دی ان ان