خدمات مشاوره مالی

•مفهوم ارزش و فعاليت ارزشگذاري از جمله مفاهيمي است كه به كليه فعاليت هاي مالي اعم از تامين مالي، سرمايه گذاري و مديريت پرتفوي، امور مالي شركت ها و تجديد ساختار مالي آن ها گره خورده كه هريك از اين فعاليت ها به نوعي در بخشي از فرآيند فعاليت عملياتي خود نيازمند ارزشگذاري است.

• مفهوم ارزش (Value)،‌ قيمت (Price) و بهاي تمام شده (Cost) غالباً‌ به جاي يكديگر به كار مي رود، در حالي كه اين مفاهيم متفاوت از يكديگر هستند. قيمت، واژه اي است كه بيانگر مبلغ پرداخت شده براي مقداري از كالا يا نوعي از خدمت درخواست شده و يا مبلغ تحصيل يك دارايي مي باشد. بهاي تمام شده نيز ارزش پولي عوامل توليد از قبيل كار،‌ سرمايه و مديريت است كه براي خلق دارايي ضروري است. اما ارزش معمولاً مربوط به ذات يك دارايي است كه فرد با تملك آن دارايي بدست مي آورد. ارزش را افراد غالباً «آن چيزي كه مي ارزد» تعريف مي كنند. ارزش نوعي مفهوم اقتصادي است كه عبارتست از يك مبلغ بيان شده بر حسب پول كه در ازاي كسب دارايي يا حقوق ناشي از دريافت منافع آينده از طريق استفاده از دارايي، قابل پرداخت است.

•ارزشگذاري فرآيندي است كه در آن ارزش جاري يك دارايي يا شركت بر اساس مقايسه آن دارايي با دارايي هاي مشابه يا بر اساس ارزش فعلي متغيرهايي كه بازده آتي دارايي به آن بستگي دارد،‌ تعيين مي گردد.

ارائه خدمات ارزشگذاری و مشاوره مالی - شرکت تامین سرمایه بانک ملت 

اهداف فرايند ارزشگذاري عبارتند از :

1- انتخاب سهام: يكي از اهداف معمول در ارزشگذاري، تصميم گيري در خصوص يك اوراق بهادار نظير سهام براي خريد و فروش آن از سوي سرمايه گذاران بازار مي باشد. از جمله مهمترين وظايف تحليل گران مالي،‌ توصيه به خريد، ‌فروش و يا نگهداري سهام بر اساس برآورد ارزش ذاتي آن و در نظر گرفتن تفاوت قيمت بازار با ارزش ذاتي آن است.

2- عرضه اوليه سهام به شكل خرد يا بلوكي در بازارهاي بورس و فرابورس: يكي از ابزارهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در كشور و توسعه فرآيند خصوصي سازي، عرضه سهام از طريق بازارهاي مالي كشور از جمله بورس و فرابورس مي باشد. اين عرضه ها در دنيا عمدتاً‌ از طريق بانك هاي سرمايه گذاري به صورت منفرد يا در قالب سنديكايي از بانك ها شكل مي گيرد. طبيعتاً‌ ارزشگذاري شركت هاي دولتي كه براي اولين بار عرضه خواهند شد، نقش مهمي در موفقيت فرآیند خصوصي سازي و آشنايي افراد خريدار با آن شركت و صنعت ايفا خواهدكرد.

3- فروش خرد و عمده سهام شركت هاي غير بورسي‌: باتوجه اينكه مرجع قيمت گذاري سهام براي شركت هاي غير بورسي وجود ندارد، ‌استخراج ارزش سهام يا ارزش شركت هاي غير بورسي كه عرضه آن ها به صورت خصوصي و عمومي و خرد و يا عمده صورت مي پذيرد. از جمله كاربردهاي مهم فعاليت ارزشگذاري محسوب مي شود.

4- ارزيابي رويدادها:‌ يكي از استراتژی هاي مورد استفاده براي رشد شركت ها و افزايش بهره وري آن ها،‌ ادغام و تملك است. ميزان ارزش شركت مادر پس از ادغام در شركت هدف يا تمليك آن از جمله مباحث مطرح در خدمات ارزشگذاري است. وقوع رويدادهاي ديگري از جمله تجزيه سهام، ‌فروش بخشي از شركت يا تغيير در ساختار سرمايه شركت، از جمله رويدادهايي است كه با تغيير در ساختار جريانات نقدي شركت، ارزش سهم آن را تحت تاثير قرار خواهد داد.

5- ارزيابي استراتژي شركت: از آن جايي كه هدف نهايي شركت ها، افزايش ثروت سهامداران است،‌ ارزيابي تاثير استرات‍ژي هاي شركت بر قيمت سهام آن بسيار حايز اهميت است. ارزشگذاري ابزاري است كه با استفاده از آن مي توان تاثير هر نوع تغيير در استراتژي شركت هاي توليدي و يا خدماتي را ارزيابي نمود. استرات‍ژي هاي سرمايه گذاري در شركت ها مي توانند منبع خلق ارزش يا ايجاد هم افزايي براي آن ها باشندكه در نهايت بر ارزش افزوده ايجاد شده براي سهامداران اثرگذار است.

6- مديريت فعال پرتفوي سهام و دارايي ها: ارزشگذاري از جمله ابزارهايي است كه نقش مهمي در مديريت پرتفوي براي سرمايه گذاران فعال ايفا مي كند. آگاهي از ارزش ذاتي سهام موجود در پرتفوي معاملاتي و تنظيم استراتژي هاي سرمايه گذاري بر اساس آن به سرمايه گذاران كمك خواهد كرد تا با مطالعه و انتخاب سهام مناسب و با قيمت پايين تر از ارزش ذاتي، بازدهي مناسبي را براي سبد خود ايجاد كنند. تحليل گران بنيادي كه به دنبال مديريت فعال سبد خود هستند، ‌با تكيه بر خصيصه هايي نظير چشم انداز رشد شركت،‌ عامل ريسك و جريان هاي نقدي آتي بر اساس پيش بيني ها، اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند.

7- وثيقه وام ها:‌بانك و ساير وام دهندگان، ‌متصدي عمليات ارزشگذاري دارايي جهت وثيقه وام مي باشند. آنها به دنبال بدست آوردن ارزش بازار دارايي جهت برآورد ميزان مبلغ وام با توجه به نسبت وام به ارزش مي باشند. اين نهادها با حصول اطمينان از اينكه دارايي ها داراي ارزش كافي به عنوان وثيقه مي باشند،‌ اقدام به دادن تسهيلات مي نمايند.

:

 

اهداف فرایند ارزشگذاری - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

براي ارزشگذاري شرکت ها چهار مدل کلي وجود دارد که عبارتند از :

• مدل تنزيل جريانات نقدی( DCF): مدل هاي مبتني بر تنزيل جريانات نقدي آتي، بهترين و قابل اتكاترين رويكردها در ارزشگذاري شركت ها به شمار مي آيند و روش پايه براي ارزشگذاري شركت ها و طرح ها در شركت تامين سرمايه محسوب مي شوند. در اين دسته از روش ها، توان آتي شركت براي ايجاد جريان نقد مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نوعي نگاه به توان ايجاد درآمد و سودآوري نسبت به آينده شركت وجود دارد. اين روش ها، مستلزم پيش بيني متغيرهاي كلان اقتصاد و ساير متغيرهاي با اهميت بر وضعيت درآمدها و هزينه هاي يك شركت به منظور برآورد جريان هاي نقدي در آينده است. اين مدل ها را مي توان بر مبناي مفروضاتي درباره رشد، به رشد ثابت، دو مرحله اي، سه مرحله اي و .... دسته بندي كرد. مدل هاي ارزشگذاري تنزيل جريانان نقدي ( DCF )عبارتند از :

◄ مدل جریانات نقد آزاد شرکت (FCFF)

◄ مدل جریانات نقدی آزاد حقوق صاحبان سهام (FCFE)

◄ مدل تنزیل سودهای تقسیمی (DDM)

◄ مدل درآمد پسماند (Residual Income)

• مدل هاي ارزشگذاري نسبي: در ارزشگذاری نسبی، ارزش یک شرکت با توجه به چگونگی قیمت گذاری شرکت های حاضر در صنعت مشابه، برآورد می شود. مبناي ارزشگذاري در اين روش، ضرايب به دست آمده از صنعت حوزه فعاليت است. نسبت های P/E و P/B از متداول ترين نسبت ها در اين رویکرد به شمار می روند.

 •مدل مبتنی بر دارایی ها: در این رویکرد، ارزش شرکت با استفاده از به روز نمودن ترازنامه شرکت و یا بدست آوردن هزینۀ جایگزینی دارایی‌های شرکت، منهای میزان استهلاک فیزیکی واقتصادی آنها (در صورتی که قابل ‌اندازه‌گیری باشد) بدست می‌آید. بیشترین استفاده از این رویکرد در ارزش‌گذاري با فرض تسویه شرکت و خاتمه حیات آن است. از جمله این روش ها می توان به روش محاسبه ارزش خالص دارایی ها (NAV) اشاره کرد. 

• مدل‌هاي قيمت‌گذاري اختيار واقعی (Real Options): در رویکرد اختیار حقیقی از این منظر به مسئله ارزش شرکت نگریسته می‌شود که هنگامي ‌كه يك شركت این امکان را در اختیار دارد که تصميم‌گيري در مورد فعالیتی که تأثیر به سزایی در ارزش شرکت دارد را به تأخير بيندازد، مي‌توان این شرکت را همچون يك اوراق حق اختيار، ارزش‌گذاري نمود .

مدل های ارزشگذاری - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

•مراحل ارائه خدمات ارزشگذاری

مراحل ارائه خدمات ارزش گذاري شركت تامين سرمايه ملت به قرار زير مي باشد:

 مراحل ارائه خدمات ارزشگذاری - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

 

 

 

•اولین و شاید مهم‌ترین دلیل نوشتن طرح كسب‌وكار، بررسی توجیه‌پذیری انجام یک كسب‌وكار است. بیشتر کارآفرینان تصوری مبهم و کلی نسبت به خوب بودن یک فرصت دارند و به واسطه تعدد متغیرهایی که در فضای كسب‌وكار وجود دارد، ممکن است از برخی پارامترها غفلت نمایند، یا آنکه توجه بیش از اندازه بر بعضی جنبه‌ها، باعث کم اهمیت جلوه دادن سایر قسمت‌ها شود. مکتوب کردن اطلاعات كسب‌وكار در یک چارچوب از پیش‌ تعیین‌ شده امکان تحلیل جامع‌تر را برای کارآفرین پدید می‌آورد. نوشتن طرح كسب‌وكار علاوه بر این‌که به تحلیل شرایط کمک می‌کند، در تصمیم‌گیری در خصوص نحوه‌ اجرا نیز می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

•در مجموع طرح كسب وكار، نوشته اي توصيفي و جامع در مورد كسب وكار يك موسسه، گروه يا فرد كارآفرين است. اين طرح حاوي بررسي هاي دقيقي در خصوص توليدات يا خدمات يك شركت، بازار و مشتريان، رقبا، منابع انساني، منابع تامين مالي، تكنولوژي و ابعاد فني محصول يا خدمات و... است. يكي از مهمترين كاركردهاي طرح تجاري اين است كه با تدوين آن، كارآفرين مي تواند عوامل داخلي و خارجي درگير در كسب وكار خود را شناسايي و اثر آنها را بر روي فعاليت خود بررسي نمايد. همچنين طرح كسب وكار به عنوان نقشه راه (Road Map) شركت مي باشد كه مسير حركت شركت را تعيين مي‌كند. نهايت اينكه طرح كسب وكار به عنوان يك سند كلان است كه از آن انواع گزارشات مورد نياز شركت جهت توجيه مخاطبين استخراج مي گردد. همچنین طرح كسب‌وكار یک سند رسمی است به این معنا که امکان ارائه آن به ذینفعان درون و برون‌سازمانی وجود دارد. مکتوب کردن ایده به این شکل امکان انتقال آن به دیگران و متقاعد کردن آنان نسبت به ضرورت یا بازدهی مناسب كسب‌وكار را فراهم می‌آورد.

 

• ايجاد هر پروژه اي مستلزم سرمايه گذاري است. سرمايه گذاري يعني تخصيص و صرف منابع محدود به منظور حصول اهداف و نتايج مشخص. لذا اطمينان از اينكه منابع محدود وجاهت دارد ضروري است و اين توجيه ناظر بر دو وجه است. يكي اينكه در پرتو اين سرمايه گذاري اهداف مورد نظر تامين شود و ديگر اينكه مقرون به صرفه ترين برنامه كار و يا راه رسيدن به اهداف مورد توجه قرار گرفته باشد. در يك گزارش توجيهي در پي آنيم تا با شناسايي و تحليلي گزينه هاي متنوع فني، اجرايي و ارزيابي هاي اقتصادي و مالي گزينه ها و ملاحظات اجتماعي سرمايه گذاري، مناسب ترين گزينه برآورنده نياز را انتخاب كنيم. اگر چه چارچوب مطالعه گزارش های توجيهي، تقريباً ثابت است ولي از آنجا كه حدود نوع و دقت اطلاعات در مراحل انجام اين مطالعه تغيير مي كند ممكن است در بيش از يك مرحله و تحت عناوين پيش مطالعه، امكان سنجي اوليه و امكان سنجي نهايي صورت پذيرد. سرفصل هاي گزارش های توجيهي اوليه به قرار زير مي باشد: بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح تحليل اقتصادي و مالي گزينه هاي طرح بررسي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر گزينه ارزيابي فني، اقتصادي، مالي و اجتماعي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها تهيه گزارش امكان سنجي اوليه :

امکان‌سنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکان‌سنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن می‌باشد.

این مطالعات معمولاً توسط شخص ثالثی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ممکن است به شکلی خوش‌بینانه، فقط روی مزیت‌ها یا نقاط مثبت متمرکز شوند.

انجام مطالعات امکان‌سنجی، به ویژه با بهره‌گیری از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سرمایه‌گذار، ‌این امکان را فراهم می‌آورد که تمام جوانب مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایه‌گذاری سنجیده شود. به عبارت دیگر، تمامی‌ عوامل موثر بر پروژه به دقت مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن بازنگری شده و در نهایت توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری برآورد می‌گردد. گزارش توجیهی هر پروژه سندی است که یافته ها و شاخص های حاصل از مطالعات انجام شده بویژه مطالعات امکان سنجی را با برجسته سازی و تدقیق معیارها و مطالبات مخاطب گزارش که عموماً یکی از ذی نفعان پروژه است منعکس می نماید. گام اول در تهیه گزارش توجیهی هر پروژه شناخت شاخص ها و معیارهای ارزیابی و مطالبات مخاطبان از آن پروژه است.

گزارش امکان سنجی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری شامل مراحل اصلی زیر است:

فرآیند اجرایی طرح توجیحی - شرکت تامین سرمایه بانک ملت 

•فرآیند و اجزای ارزیابی طرح ها در نمودار زیر خلاصه شده است. این فرآیند با درخواست مشتری برای تهیه طرح توجیهی توسط شرکت تامین سرمایه به عنوان یک رکن مستقل آغاز می شود. طی این فرآیند پس از تهیه و ارزیابی داده های مالی و عملیاتی مربوط به پروژه، یک گزارش اولیه از طرح امکان سنجی تهیه و به مشتری ارائه می گردد. پس از دریافت بازخورها و انجام تعدیلات احتمالی، گزارش نهایی طرح توجیهی به شرکت مشتری ارائه خواهد شد.

مراحل ارائه خدمات طرح توجیحی - شرکت تامین سرمایه بانک ملت 

•شرکت تامین سرمایه بانک ملت، به منظور تعیین امکان‌پذیری اجرا و بازدهی بالقوه حاصل از آنها، اقدام به تهیه طرح های متعدد و متنوع امکان سنجی پروژه های مختلفِ تولید و یا خرید نموده است. برخی از این مطالعات انکان سنجی و طرح های توجیهی در جدول زیر خلاصه شده است :

امکان سنجی طرح ها - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

•تعهد و گارانتی فروش اوراق بهادار که توسط شرکت‌های تأمین سرمایه انجام می‌شود، از اصلی‌ترین فعالیت‌های این شرکت‌ها به شمار آمده و سهم عمده‌ای در ترکیب درآمدی آنها را به خود اختصاص داده است. از این رو مدیران ارشد و میانی این شرکت‌ها با استفاده از شبکه‌های ارتباطی خود، اقدام به بازاریابی برای این امر می‌نمایند. بدلیل نیاز به تمرکز فعالیت و استفاده از رویه های مؤثر بازاریابی خدمات مالی در فروش اوراق بهادار، در ساختار سازمانی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت مدیریتی تحت عنوان خدمات بازاریابی و بازارگردانی اوراق بهادار (خزانه) در نظر گرفته شده است. این خدمات، در راستای تکمیل زنجیره خدمات سایر واحدهای شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، در سه بخش بازاریابی و فروش اوراق بهادار در بازار اولیه، بازارگردانی و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و مدیریت وجوه نقد ارائه می‌گردد.

◄ بازاریابی و فروش اوراق بهادار در بازار اولیه

‌در فرآيند تأمین مالی از طریق انتشار و عرضه اوراق بهادار، به منظور کاهش ریسک و عرضه موفق اوراق بهادار از خدمات متعهد پذيره‌نويس استفاده مي‌شود. طبق بند 29 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي، تعهد پذيره‌نويسي عبارت است از تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت پذيره‌نويسي به فروش نرسد. همچنين طبق قانون مزبور، شركت‌هاي تأمين سرمايه مي‌توانند به عنوان متعهد پذيره‌نويس در فرآيند انتشار اوراق بهادار شركت‌ها خدمات خود را ارائه نمايند. به بيان ديگر، در صورتي كه ناشر/ بانی از شركت تأمين سرمايه درخواست عرضه اوراق به صورت تعهد پذيره‌نويسي را نمايد، اطمينان مي‌يابد كه در پایان مهلت پذیره‌نویسی، تمامي اوراق بهادار وي به فروش خواهد رسید. در این روش، شرکت تأمین سرمایه ریسک ناشی از عدم عرضه موفق اوراق بهادار ناشر/ بانی را به‌عهده می‌گیرد.

در روشی دیگر که به آن نهایت تلاش (Best Effort) گفته می‌شود، ریسک ناشی از عدم عرضه موفق اوراق بهادار، متوجه ناشر/ بانی نیز خواهد بود و شرکت تأمین سرمایه تمامی تلاش خود را در جهت عرضه موفقیت‌آمیز اوراق بهادار انجام می‌دهد.

◄ بازارگردانی و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه

در بازارهای مالی پیشرفته امروز بازارگردانی به یک امر بدیهی مبدل شده است و از همین رو در بورس‌های مهم دنیا به عنوان متعادل کننده بازارها یکی از الزامات حیاتی تلقی می‌شود. در بازار سرمایه کشور نیز این موضوع مورد توجه قانون‌گذاران و ناظران قرار گرفته به طوری که در «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ماده 1 بند 15» در تعریف بازارگردان آمده است «بازارگردان كارگزار/معامله‌گري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه ‌و ‌تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنة‌ نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي‌پردازد». همانطور که از تعریف بازارگردان در قانون مشخص است بازارگردانی به ایجاد بازار دوطرفه‌ای برای هر اوراق بهادار خاص به طور مداوم و یا تا حد ممکن مداوم را گویند. اين خدمت نقش مهمي در قابليت نقدشوندگي اوراق بهادار داشته ضمن اينكه از نوسانات غيرمنطقي و تشديد ورقه بهادار جلوگيري مي‌كند. فعالیت بازارگردانی طبق دستورالعمل‌های موجود بازار سرمایه، با هدف تنظیم عرضه و تقاضای بازار بر روی ورقه بهادار، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار انجام می‌گیرد.

خدمات بازارگردانی - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

دی ان ان