بررسی اجمالی

شرکت تأمين سرمایه بانک ملت به عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری‌ كشور  با ترکیب سهام 91% گروه مالی ملت و 9% سهام شامل بانک ملت، کارگزاری ملت، واسپاری ملت ، شرکت صرافی ملت و شرکت تدبیرگران بهساز ملت در تاریخ 1389 تاسیس گردید.

ترکیب سهامداران- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
 

مجوز فعالیت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت:

در اجرای ماده 6 ضوابط فعالیت شرکت های تأمین سرمایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1386/5/15، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت که با شماره 395071 و شناسه ملی 10320453421 در تاریخ 1389/10/28 نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان تهران ثبت شده است، با شماره 10824 به عنوان نهاد مالی موضوع بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/11/18 مجوز فعالیت خود را از این سازمان دریافت کرده است./ علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار .

مجوز فعالیت - شرکت تامین سرمایه بانک ملت
 

مجوز فعالیت مشاور عرضه:

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) دارای شماره ثبت 3950710 و شناسه ملی 10320453421 نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران و شماره ثبت 10824 سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان «مشاور عرضه» به ارائه مشاوره در زمینه ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تنظیم مستندات مربوطه مبادرت نماید. مدت اعتبار این مجوز از تاریخ صدور دو سال می باشد که پس از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تمدید است./ علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

مجوز فعالیت مشاوره عرضه - شرکت تامین سرمایه بانک ملت
 

مجوز فعالیت مشاور پذیرش:

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) دارای شماره ثبت 3950710 و شناسه ملی 10320453421 نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران و شماره ثبت 10824 سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان «مشاور پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران و همچنین مشاور پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران» فعالیت نماید. مدت اعتبار این مجوز از تاریخ صدور دو سال می باشد که پس از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تمدید است./ علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

مجوز فعالیت مشاور پذیرش - شرکت تامین سرمایه بانک ملت
 

مجوز فعالیت سبدگردانی:

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) دارای شماره ثبت 3950710 و شناسه ملی 10320453421 نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران و شماره ثبت 10824 سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عنوان «سبدگردانی» مبادرت نماید. مدت اعتبار این مجوز از تاریخ صدور دو سال می باشد که پس از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تمدید است./ علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

 مجوز فعالیت سبدگردانی - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

روند تغییر سرمایه ثبت شده - شركت تأمين سرمایه بانک ملت

روند تغییر سرمایه ثبت شده شركت تأمين سرمایه بانک ملت

دی ان ان